Privacyverklaring

Huidverzorging Marianne respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:

Huidverzorging Marianne
Vaartkade NZ 38
3461 GJ Linschoten
+31 (0)6 24601924
info@huidverzorgingmarianne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huidverzorging Marianne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidverzorging Marianne verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, voor het afhandelen van uw betaling, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of om goederen en diensten bij u af te leveren. Huidverzorging Marianne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidverzorging Marianne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverzorging Marianne) tussen zit. Huidverzorging Marianne gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen.

Hieronder worden de verschillende systemen benoemd die worden gebruikt voor het onderhouden van een goede relatie met u en voor het goed kunnen functioneren van het bedrijf.

Programma: Waarom: Belang:
Salonized Boekhoud programma Sturen van afspraak bevestiging, facturen en verwerken van boekhouding
Whatsapp Vragen beantwoorden en afspraken wijzigen correct afhandelen van vragen en afstemmen van afspraak wijzigingen
Facebook aanbiedingen en informatie voorziening klantbinding en informatie voorziening
Website aanbiedingen en informatie voorziening klantbinding en informatie voorziening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidverzorging Marianne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 1 jaar voor de persoonsgegevens. Na deze termijn zullen je persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Huidverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard wordt u hierover ingelicht.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Huidverzorging Marianne gebruikt standaard cookies voor het goed functioneren van de website. Op de website kunnen mensen hun gegevens invullen in een contactformulier. Potentiële klanten kunnen hierdoor gemakkelijk hun vragen stellen aan Huidverzorging Marianne. De persoonsgegevens worden gebruikt om vervolgens contact op te kunnen nemen met de klant.

Daarnaast worden er statistische gegevens verzameld om de effectiviteit van advertenties te meten. Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook. Tot slot worden er gegevens verzameld over het websitebezoek, zoals internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.

Google Analytics

  • Er worden Google Analytics-cookies gebruikt om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag;
  • Huidverzorging Marianne heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd;
  • Huidverzorging Marianne deelt geen gegevens met Google, dit is uitgeschakeld;
  • Huidverzorging Marianne maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Gebruik je een andere browser: maak dan gebruik van de instellingen voor de cookies via de pop-up onderin de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorging Marianne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huidverzorging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Huidverzorging Marianne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huidverzorging Marianne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@huidverzorgingmarianne.nl.

Wijziging van privacyverklaring
Huidverzorging Marianne behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.